офіційний сайт

Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

10 грудня 2020 року № 2/5

 

 

Регламент

Волинської обласної ради восьмого скликання

 

Розділ І. Загальні положення

 

Стаття  1. Порядок діяльності Волинської  обласної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України і цим Регламентом.

Загальний склад обласної ради становить 64 рівних у своїх правах депутатів.

 

Стаття  2. Регламент Волинської обласної ради восьмого скликання (далі – Регламент) установлює порядок підготовки, скликання і проведення сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради, формування органів ради, визначає порядок здійснення контрольних функцій, інших видів діяльності ради відповідно до її повноважень, установлених Конституцією України та законами України.

 

Стаття  3. Регламент обласної ради затверджується обласною радою не пізніше як на другій сесії ради. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні обласної ради.

У разі прийняття законодавчих актів, унаслідок чого можуть виникнути неузгодженості окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на сесії вносяться відповідні зміни й доповнення до Регламенту.

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми законодавства України незалежно від внесених змін до Регламенту.

 

Стаття  4. В цьому Регламенті вживаються такі терміни:

 • Рада – Волинська обласна рада;
 • сесія – сесія Волинської обласної ради;
 • загальний склад – загальний склад депутатів Волинської обласної ради;
 • засідання – пленарне засідання Волинської обласної ради;
 • депутат ради – депутат Волинської обласної ради;
 • голова ради – голова Волинської обласної ради;
 • перший заступник, заступник голови ради – перший заступник голови Волинської обласної ради, заступник голови Волинської обласної ради;
 • постійна комісія – постійна комісія Волинської обласної ради;
 • президія – президія Волинської обласної ради;
 • контрольна комісія – тимчасова контрольна комісія Волинської обласної ради;
 • Регламент – Регламент Волинської обласної ради;
 • погоджувальна рада – погоджувальна рада депутатських фракцій в обласній раді.

Інші терміни використовуються згідно з їх загальноприйнятими нормами, утвердженими значеннями, що не допускають подвійного тлумачення.

 

Стаття  5. Пленарні засідання Ради, її президії, постійних комісій є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Регламентом.

Виконавчий апарат заздалегідь оприлюднює на офіційному сайті плани проведення та порядок денний відкритих засідань зазначених вище органів.

 

Стаття  6. Гласність роботи Ради забезпечується через засоби масової інформації та на офіційному вебсайті Ради http://www.volynrada.gov.ua (далі – офіційний сайт).

Рішення нормативно-правового характеру, про обласний бюджет та інші, за рішенням ради, публікуються у друкованому засобі масової інформації.

 

Розділ ІІ. Сесії Ради

 

Стаття  7. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесії Ради складаються з пленарних засідань та засідань постійних комісій. За дорученням ради постійні комісії ради можуть проводити свої засідання в перервах пленарного засідання ради.

 

Стаття  8. Сесія є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

Для визначення її правомочності беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться перед початком пленарного засідання та  після кожної перерви, оголошеної в роботі пленарного засідання. На вимогу керівника будь-якої фракції (групи) обласної ради, голова ради зобов’язаний провести перереєстрацію депутатів, які беруть участь в роботі пленарного засідання сесії.

У разі потреби, питання про тривалість роботи сесії визначається Радою. Ранкові засідання обласної ради проводяться з 10 до 13 години, вечірні засідання – з 14 до 18 години.

Голова засідання, у разі потреби, може оголосити перерву до 20 хвилин під час проведення засідань сесії обласної ради.

Голова засідання оголошує перерву на 10 хвилин на вимогу голови фракції, групи або уповноваженого представника депутатської фракції, групи у Раді. Така перерва оголошується не більше одного разу з кожного питання порядку денного упродовж пленарного засідання.

Після відкриття пленарного засідання сесії на початку ранкового засідання відводиться час для стислих (до 5 хвилин для однієї фракції) виступів і заяв уповноважених представників фракцій без прийняття за ними рішень. При цьому обговорення не проводиться.

На початку кожного робочого дня сесії, після виступів і заяв уповноважених представників фракцій, відводиться час для оголошення депутатських запитів та депутатських запитань у межах 60 хвилин. Один депутат має право озвучити разом не більше двох запитів чи запитань.

Наприкінці кожного робочого дня сесії 30 хвилин виділяється для обговорення питання «Різне». У разі потреби з питань «Різне» приймаються рішення ради.

 

Стаття  9. Пленарні засідання обласної ради проводяться, як правило, в сесійній залі (м. Луцьк, Київський майдан, 9). За необхідності можуть проводитися виїзні засідання Ради.

Пленарні засідання ради відкриваються та закриваються виконанням Державного Гімну України.

Про проведення пленарного засідання сесії обласної ради у іншому місці голова видає розпорядження або приймають відповідне рішення інші суб’єкти, у випадках, передбачених законодавством.

 

Стаття  10. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.

Для запрошених у залі засідань відводяться спеціальні місця. Цим особам головою засідання може бути надане право виступу на засіданні ради.

Присутні  особи  повинні  утримуватися  від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються Радою. У разі порушення порядку вони, за рішенням Ради, можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи Ради розміщують у залі засідань.

 

Стаття  11. Порядок розміщення в залі засідань депутатів ради визначається депутатськими фракціями та групами. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні Ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

 

Стаття  12. Акредитація представників засобів масової інформації здійснюється відповідно до ст. 26 Закону України «Про інформацію».

Акредитація журналіста, засобу масової інформації здійснюється на підставі його заяви або подання засобу масової інформації за підписом керівника.

У заяві, поданій журналістом, зазначаються його прізвище, ім’я та по батькові, адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності). До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність.

У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне найменування, дата і номер реєстрації, адреса, адреса електронної пошти (за наявності), номер засобу зв’язку, прізвище, ім’я та по батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу.

В акредитації не може бути відмовлено в разі подання усіх документів, передбачених у цій статті Регламенту.

Обласна рада через відділ пресслужби сприяє акредитованим журналістам, працівникам засобів масової інформації в провадженні ними своєї діяльності, завчасно сповіщає їх про місце і час проведення сесій, засідань, нарад, брифінгів та інших публічних заходів, а також сприяє створенню умов для здійснення запису і передачі інформації, проведення інтерв’ю, отримання коментарів посадових осіб, забезпечує їх визначеними місцями в сесійному залі.

Матеріали сесій обласної ради, засідань постійних комісій та інших публічних заходів доводяться до відома засобів масової інформації через офіційний вебсайт Волинської обласної ради.

Під час проведення пленарних засідань обласної ради журналісти можуть використовувати для роботи приміщення пресцентру обласної ради.

Журналіст, працівник засобу масової інформації зобов’язаний дотримуватися встановлених обласною радою правил внутрішнього трудового розпорядку, не перешкоджати діяльності її службових та посадових осіб.

 

Стаття  13. Сесії ради (крім першої) скликаються головою ради за потреби, але не менше одного разу на квартал.

У разі немотивованої відмови голови ради або неможливості ним скликати сесію Ради, сесія скликається першим заступником, заступником голови ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо голова обласної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради або голови обласної державної адміністрації.

Сесія Ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

У разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

Розпорядження про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів Ради і населення, не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу, місця проведення та рекомендованих питань для розгляду на сесії.

Сесія закривається після розгляду проєктів рішень з усіх питань, внесених на розгляд Ради.

 

Стаття  14. Виконавчий апарат ради направляє кожному депутатові ради на повідомлену ними електронну пошту та у спеціально створену групу (спільноту, канал) у додатку Telegram електронну версію проєктів рішень та інших матеріалів, необхідних для проведення сесії, не пізніше ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії. У створену в додатку Telegram групу (спільноту, канал) шляхом приєднання додаються повідомлені депутатами їхні контактні номери телефонів. У разі зазначення депутатом двох і більше номерів, вищевказані матеріали надсилаються на один, визначений як пріоритетний, у разі відсутності пріоритетного номеру – на перший поданий номер.

Матеріали на засідання постійної комісії надсилаються членам постійної комісії відповідальним працівником виконавчого апарату електронною поштою.

На прохання акредитованих журналістів, представників засобів масової інформації матеріалами засідань сесій обласної ради, постійних комісій забезпечує відділ пресслужби виконавчого апарату обласної ради.

На прохання депутата ради не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках – у день відкриття сесії, документи надаються йому на паперових носіях.

Забороняється подавати на розгляд депутатів проєкти документів та матеріали, в яких не зазначені прізвища і телефони їхніх авторів.

Депутат з питань, що плануються до розгляду на сесії, має право поширити через виконавчий апарат Ради документ обсягом до 5 друкарських аркушів.

У разі внесення суб’єктом подання змін у попередньо зареєстрований проєкт рішення за один день до відкриття сесії, такий суб’єкт подання проєкту рішення зобов’язаний подати у виконавчий апарат обласної ради нові матеріали в обсязі 64 примірників на паперових носіях та електронний варіант проєкту рішення.

 

Розділ ІІІ. Порядок денний сесії

 

Стаття  15. Відкритість та гласність роботи Ради забезпечується завчасним оприлюдненням проєктів рішень ради з метою їх громадського обговорення та внесення пропозицій.

Пропозиції щодо питань на розгляд ради вносяться головою обласної ради, постійними комісіями, депутатськими фракціями і групами, депутатами, головою обласної державної адміністрації, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо внесення питань до порядку денного сесії подаються з супровідним листом і проєктом рішення в електронному та друкованому форматі.

Проєкти рішень Ради оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної ради не пізніше, ніж за десять робочих днів до дати їх розгляду.

Зміни до оприлюднених проєктів рішень можуть бути внесені відповідними суб’єктами подання в установленому порядку.

Проєкти рішень із внесеними змінами оприлюднюються на офіційному сайті із зазначенням дати оновленої інформації.

Подані пропозиції узагальнюються виконавчим апаратом обласної ради та за десять днів до сесії надаються голові обласної ради.

Голова ради, у разі необхідності, може доручити відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради провести аналіз проєкту рішення на відповідність його чинному законодавству. Якщо проєкт рішення відповідає чинному законодавству, начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради візує його, а у разі невідповідності проєкту чинному законодавству – надає юридичний висновок, який не є підставою для відмови включення проєкту рішення до порядку денного сесії обласної ради.

                                                                           

Стаття  16. У разі потреби пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть бути внесені й після закінчення терміну подання пропозицій, визначеного цим Регламентом.

Такі пропозиції мають бути оприлюднені на офіційному вебсайті обласної ради.

Порядок денний затверджується Радою більшістю від загального складу ради.

 

Стаття  17. Питання затвердженого порядку денного сесії обласної ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж передбачено порядком денним, відкладатися чи виключатися з порядку денного за рішенням Ради.

У разі, якщо під час затвердження порядку денного сесії Ради питання було знято з розгляду більшістю депутатів від загального складу ради, проєкт рішення з цього питання знімається з офіційного вебсайту Волинської обласної ради після завершення роботи пленарного засідання сесії обласної ради. Суб’єкти, передбачені у частині 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», мають право повторно внести пропозицію щодо включення до проєкту порядку денного наступної або однієї з наступних сесій обласної ради того чи іншого питання з додержанням вимог Регламенту обласної ради. Ця норма поширюється також на ті проєкти рішень, які не були підтримані Радою шляхом голосування під час розгляду їх по суті.

 

Стаття  18. Рішення про розгляд питань затвердженого порядку денного в іншій послідовності приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.

 

Стаття  19. Рішення про зміну, вилучення питань чи відкладення їх розгляду із затвердженого порядку денного приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.

 

 

 

Розділ ІV. Засідання обласної ради

 

Стаття  20. Засідання Ради (крім першого) відкриває, веде і закриває голова обласної ради, а в разі його відсутності – перший заступник голови обласної ради,  а за його відсутності – заступник голови обласної ради або особи, визначені законодавством України.

На час виступу, доповіді, співдоповіді голови обласної ради, ведення пленарного засідання доручається першому заступнику, а за його відсутності заступнику голови ради.

 

Стаття  21. Якщо відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністю, за даними реєстрації, необхідної кількості депутатів Ради, голова засідання може оголосити перерву на певний термін або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту.

 

Стаття  22. Голова засідання на пленарному засіданні Ради:

відкриває, веде засідання, оголошує перерви, закриває засідання обласної Ради;

виносить на обговорення запропоновані проєкти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

організовує розгляд питань;

оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

надає слово для доповіді (співдоповіді), виступів, запитань по даному питанню, оголошує наступного промовця;

забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

ставить питання, зміни та доповнення на голосування, оголошує його результати;

забезпечує дотримання Регламенту обласної ради всіма присутніми на засіданні;

робить офіційні та інші повідомлення;

забезпечує порядок у залі засідання Ради;

здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 

Стаття  23. Для організації пленарного засідання голова засідання має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою.

 

Стаття  24. Перехід до розгляду наступного питання порядку денного сесії Ради оголошується головуючим на пленарному засіданні Ради. Головуючий на пленарному засіданні Ради, може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного. Якщо з цього приводу не виникають заперечення депутатів ради, процедурне рішення про це приймається Радою.

 

Стаття  25. На час роботи сесії обласна рада утворює секретаріат з числа працівників виконавчого апарату Ради у кількості трьох осіб.

Секретаріат веде облік кількості присутніх депутатів, осіб, які бажають виступити, здійснює запис пленарних засідань Ради за допомогою електронної системи «ВІЧЕ», веде протоколи засідань, реєструє звернення депутатів, депутатські запити і запитання, заяви і пропозиції до питань порядку денного засідання Ради.

 

Стаття  26. Запис на виступ проводиться після оголошення головою засідання питання, винесеного на обговорення, через електронну систему «ВІЧЕ».

 

Стаття  27. Після запису на виступ, виступ депутата можливий як з трибуни, так і з персонального місця депутата.

 

Стаття  28. Без запису для виступу з місця, за усним зверненням депутата ради перед оголошенням припинення обговорення, голова засідання надає слово:

з мотивів голосування;

для оголошення процедурного питання;

для репліки;

для застережень.

 

Стаття  29. Кожна з депутатських фракцій, груп та депутати мають гарантоване право на запитання доповідачеві (співдоповідачу), а також на виступи з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування, не більше одного разу.

Голова фракції має право на додатковий виступ від фракції.

 

Стаття  30. Час, який надається: для доповіді становить – до 15 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин, і заключного слова – до 3 хвилин. Особам, які виступають в обговоренні, надається час тривалістю до 5 хвилин; для повторних виступів, у обговоренні, для оголошення заяв, виступів з питань «Різне» – до 3 хвилин; оголошення депутатських запитів, депутатських запитань – до 2 хвилин на кожний депутатський запит або депутатське запитання, для виступів стосовно процедури та з мотивів голосування, репліки, застережень, пояснень, зауважень, запитань, довідок, внесення правок та виступів з місця – до 2 хвилин.

За необхідності голова засідання на пленарному засіданні Ради може на прохання окремого промовця продовжити йому час для виступу.

У разі потреби Рада може визначити час для обговорення окремих питань порядку денного.

Депутат ради, який записався на оголошення заяв, депутатських запитів, депутатських запитань має право передати свій час для виступу іншому депутату, при цьому може бути оголошено не більше двох депутатських запитів, депутатських запитань на одному пленарному засіданні.

 

Стаття  31. На пленарному засіданні Ради ніхто не може виступати без дозволу голови засідання. Голова засідання надає слово депутатам ради з дотриманням черговості, установленої для промовців на підставі записів для надання слова, та із забезпеченням виступів від різних депутатських груп, фракцій і депутатів, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Голова засідання на пленарному засіданні Ради, у разі нагальної потреби, може визначити іншу черговість осіб, які виступатимуть.

Депутат  обласної ради може ставити запитання, виступати на пленарному засіданні з того самого питання  чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше одного разу.

 

Стаття  32. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно. Запитання формулюються стисло й чітко.

Депутат, який запитує, може уточнити запитання та доповнити його.

Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не ставляться.

 

Стаття  33. Депутат ради в будь-який момент може відмовитися від свого запису для виступу. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова.

 

Стаття  34. Якщо список осіб, які бажають виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, голова засідання на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

 

 

Розділ V. Прийняття рішень

 

Стаття  35. Рішення Ради приймаються більшістю депутатів від загального складу обласної ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цим Регламентом.

Вирішення процедурних питань, тобто таких, що не потребують прийняття рішень обласної ради, здійснюється простою більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні, якщо інше не передбачено Регламентом.

Під час розгляду питань порядку денного сесії, а також відповідно до внесених депутатами обласної ради пропозицій, голова засідання може надавати протокольне доручення, підтримане більшістю депутатів від загального складу Ради, постійним комісіям обласної ради, керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, а також обласній державній адміністрації в межах повноважень, делегованих обласною радою облдержадміністрації, відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Протокольне доручення оформляється як витяг з протоколу відповідної сесії Ради, надсилається виконавцям супровідним листом та реєструється у загальному відділі виконавчого апарату обласної ради.

 

Стаття  36. Рішення обласної ради приймаються на пленарному засіданні після їх обговорення у такій послідовності:

 • проєкт рішення ставиться на голосування за основу;
 • після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проєкту;
 • проєкт рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу Ради.

Рішення обласної ради можуть прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

У період між сесіями голова ради згідно з дорученням Ради, шляхом видання розпоряджень, вирішує питання, що належать до компетенції Ради, відповідно до чинного законодавства.

Рішення обласної ради, розпорядження голови ради підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті обласної ради не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

 

Стаття  37. Рішення обласної ради приймаються відкритим поіменним голосуванням або таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів, у випадках передбачених законодавством України.

У випадку тимчасових збоїв роботи електронної системи  «ВІЧЕ» підрахунок голосів під час відкритого поіменного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з числа депутатів обласної ради, з урахуванням принципу пропорційного представництва та чисельності депутатських фракцій.

Депутат зобов’язаний забезпечити належне зберігання і використання картки для голосування на весь термін його депутатських повноважень. У разі втрати або пошкодженні картки для голосування депутат повинен повідомити про це голову ради письмовою заявою, після чого в базу даних ця картка заноситься як втрачена. Нова картка видається за письмовою заявою депутата та після відшкодування витрат за її виготовлення.

У разі втрати картки для голосування або відсутності її під час пленарного засідання депутату за його письмовою заявою на ім’я голови ради на період сесії видається резервна картка для голосування.

Резервна картка для голосування видається депутату відділом з питань організаційного забезпечення діяльності ради. Після закінчення сесії депутат повертає резервну картку.

Збереження резервних карток для голосування забезпечує, у разі видачі резервної картки депутату для роботи на сесії ради – депутат, що її отримує.

 

Стаття  38. Для проведення таємного голосування шляхом подачі бюлетенів і встановлення його результатів обласна рада відкритим голосуванням обирає лічильну комісію з урахуванням принципу пропорційного представництва та чисельності депутатських фракцій.

Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті на посади, що обираються, призначаються та затверджуються шляхом таємного голосування.     

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

 

Стаття  39. Лічильна комісія на своєму засіданні встановлює форму бюлетеня та визначає їх кількість. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії.

У бюлетені повинні бути зазначені пропозиції з питання, щодо якого проводиться голосування. Праворуч, напроти кожної пропозиції, розміщується порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис:

«Не підтримую жодної пропозиції». Праворуч, навпроти цього запису, розміщується порожній квадрат.

Під час виборів (призначення, затвердження) посадових осіб до бюлетеня включаються в алфавітному порядку всі запропоновані кандидатури із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Праворуч, навпроти прізвища кожного кандидата, розміщується порожній квадрат. У кінці переліку прізвищ кандидатів міститься запис: «Не підтримую жодного кандидата». Праворуч, навпроти цього запису, розміщується порожній квадрат.

 

Стаття  40. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією та оголошуються її головою.

 

Стаття  41. Кожному зареєстрованому депутатові обласної ради, за пред’явленням посвідчення, членами лічильної комісії видається один бюле­тень для голосування з порушеного питання чи виборів (призначення, затвердження) посадової особи.

Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом лише в кабіні для таємного голосування.

У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті напроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку «плюс» (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про його волевиявлення.

Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата. Якщо він не підтримує жодної пропозиції або жодного кандидата, робиться відповідна позначка у квадраті напроти слів: «Не підтримую жодної пропозиції» або «Не підтримую жодного кандидата».

 

Стаття  42. Заповнений бюлетень депутат опускає у виборчу
скриньку.

 

Стаття  43. Недійсними вважаються бюлетені:

невстановленого зразка;

у яких особою, яка голосує, не зроблено жодної позначки;

у яких зроблено позначки у квадратах навпроти більш як однієї пропозиції; прізвищ більш як одного кандидата;

у яких зроблено позначки у квадратах навпроти запропонованої пропозиції (запропонованих пропозицій) та запису: «Не підтримую жодної пропозиції»;

у яких зроблено позначки у квадратах навпроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису: «Не підтримую жодного кандидата».

 

Стаття  44. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії і доводиться до відома Ради.

Відмова члена комісії від підписання протоколу не спричиняє недійсність результатів голосування та протоколу.

 

Стаття  45. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами ради конфлікту інтересів, надання цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.

Результати голосування за рішенням Ради можуть бути оприлюднені в засобах масової інформації.

Рішення обласної ради набирають чинності з моменту їх прийняття, а рішення нормативно-правового характеру – з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Після прийняття рішення допускається виправлення граматичних, технічних помилок та інших неточностей без зміни змісту прийнятого рішення. Такі виправлення здійснюються виконавчим апаратом обласної ради або суб’єктом подання проєкту рішення під час підготовки рішення на підпис голові засідання.

 

Розділ VI. Порядок голосування пропозицій

 

Стаття  46. Після закінчення обговорення питання голова засідання оголошує про перехід до голосування з обговореного питання.

 

Стаття  47. Голосування здійснюється депутатами ради особисто за місцем проведення сесії або у відведеному для таємного голосування місці.

 

Стаття  48. Про початок голосування голова засідання оголошує присутнім на засіданні депутатам.

 

Стаття  49. Після прийняття рішення за основу, на голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами.

 

Стаття  50. Голова засідання може відмовити ініціаторові пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо він не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим змінам та пропозиціям, повторює за суттю відхилений обласною радою текст.

 

Стаття  51. Якщо дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна іншу, Рада проводить голосу­вання пропозицій у порядку їх внесення.

 

Стаття  52. Якщо серед альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена президією, погоджувальною радою, постійною комісією, вона ставиться на голосування після пропозиції голови обласної ради.

 

Стаття  53. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися ініціатором.

 

Стаття  54. Перед кожним голосуванням голова засідання формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень,  пропонує провести голосування щодо нього.

 

Стаття  55. Після оголошення головою засідання початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів, слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Після закінчення голосування голова засідання оголошує його результати.

За пропозицією депутата або за власною ініціативою голова засідання може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке не набрало необхідної кількості голосів, та яке виносилося на розгляд Ради на цьому пленарному засіданні Ради.

 

Розділ VII. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

 

Стаття  56. На засіданнях обласної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Голова засідання має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на засіданні.

 

Стаття  57. Якщо промовець виступає без дозволу голови засідання, мікрофон може бути відключено без попередження.

 

Стаття  58. Під час засідання обласної ради депутати не повинні заважати промовцям діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

 

Стаття  59. Голова засідання продовжує час для виступу промовця на термін, на який виступ промовця переривався, якщо це не пов’язано із застосовуванням до нього заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття  60. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання обласної ради, голова засідання попереджає його персонально і закликає до порядку.

 

Розділ VIIІ. Протокол

 

Стаття  61. Засідання обласної ради протоколюються. Ведення протоколу засідань обласної ради здійснюють працівники виконавчого апарату обласної ради.

 

Стаття  62. Протоколи засідань обласної ради підписує голова засідання. У протоколі засідання обласної ради зазначаються:

дата його проведення;

кількість депутатів, присутніх на засіданні;

питання порядку денного, винесені на розгляд;

прізвища голови засідання й осіб, які виступали;

усі винесені на голосування питання;

результати голосування і прийняті рішення.

Якщо сесія обласної ради складається з пленарних засідань, то кожне засідання оформляється окремим протоколом.

 

Стаття  63. Протоколи пленарних засідань Ради є відкритими та оприлюднюються, копії протоколів можуть бути надані за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Розділ ІX. Голова обласної ради.

Перший заступник голови обласної ради,

заступник голови обласної ради

 

Стаття  64. Голова обласної ради обирається на сесії з числа депутатів на строк повноважень Ради таємним голосуванням.

Голова ради вважається обраним, якщо за нього проголосували більшість депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

Голова ради може створювати дорадчо-консультативні органи при голові обласної ради на громадських засадах. Створення цих органів здійснюється шляхом прийняття відповідного розпорядження голови ради.

 

Стаття  65. Кількість кандидатур, які висуваються на посаду голови не обмежується.

 

Стаття  66. Після висування, кандидати на посаду голови мають право виступити на пленарному засіданні в порядку внесення їхніх кандидатур з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності.

 

Стаття  67. Кожен кандидат на посаду голови в будь-який час може заявити про самовідвід. Для цього голова засідання надає йому слово позачергово.

 

Стаття  68. Якщо на посаду голови обласної ради балотувалося більше двох кандидатів і жоден з них не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

Якщо в результаті голосування жоден із кандидатів не отримав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуванням кандидатів.

 

Стаття  69. У разі повторних виборів голови ради можуть висуватися кандидатури депутатів, які балотувалися на попередніх виборах.

 

Стаття  70. Рішення про обрання голови обласної ради підписує обраний голова.

У своїй діяльності голова Ради є підзвітним Раді та може бути звільнений з посади Радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради.

При цьому повинно бути проведено обговорення, голові обласної ради має бути надано слово для виступу.

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

 

Стаття  71. Голова обласної ради представляє Раді кандидатури на посаду першого заступника голови ради та заступника голови ради.

 

Стаття  72. Обрання першого заступника голови ради та заступника голови ради  проводиться таємним голосуванням. Проведення голосування з виборів першого заступника голови ради та заступника голови ради проводиться в порядку обрання голови ради.

 

Стаття  73. Рішення про обрання першого заступника голови обласної ради та заступника голови обласної ради підписує голова ради.

 

Розділ X. Депутат обласної ради

 

Стаття  74. Порядок діяльності депутатів обласної ради визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України і цим Регламентом.

Депутат зобов’язаний додержуватися Регламенту обласної ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів.

 

Стаття  75. Діяльність депутата в Раді передбачає:

 • участь у пленарних засіданнях Ради;
 • участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради та робочих чи підготовчих груп, до яких він обраний, з правом ухвального вирішального голосу, а в засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
 • участь у засіданнях президії ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії ради;
 • виконання доручень Ради та її органів;
 • роботу над проєктами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
 • роботу зі зверненнями і дорученнями виборців.

Рада та її органи сприяють в організації проведення депутатами прийому громадян у своєму виборчому окрузі.

 

Стаття  76. Депутат забезпечується персональним місцем у залі засідань обласної ради.

 

Стаття  77. Кожний депутат у Раді та її органах, до складу яких входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу Ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

 

Стаття  78. Депутат обласної ради має право:

обирати і бути обраним до органів обласної ради;

пропонувати питання для розгляду обласною радою та її органами;

вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання обласної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

вносити для розгляду проєкти рішень, інші документи, що приймаються обласною радою або її органами, поправки до них;

висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних обласною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;

брати участь у дебатах, звертатися із запитами, запитаннями до  доповідачів, співдоповідачів, головуючого на засіданні;

вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні обласної ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних обласній раді, а також: з питань, що входять до компетенції обласної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території області;

виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

оголошувати на засіданнях обласної ради та її органів, у встановленому Радою порядку, тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

офіційно представляти виборців і спільні інтереси територіальних громад області в Раді та її органах, в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади з питань, що належать до відання місцевого самоврядування;

брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях інших рад, загальних зборах громадян, засіданнях органів самоорганізації населення на території Волинської області;

має право ознайомлюватися зі звуковими стенограмами пленарних засідань  та отримувати копії  протоколів пленарних засідань Ради та її органів в електронному чи друкованому форматі після їх підписання головою засідання на засіданні.

 

Стаття  79. Під час здійснення депутатських повноважень депутат Ради має право на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання.

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств,  установ  та організацій незалежно від  форми власності, розташованих на території області,  здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата ради до посадових осіб Ради і  її органів, керівників  підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані  або зареєстровані  на території області, до голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників департаментів,  управлінь з питань, які віднесені до відання Ради.      

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані дати офіційну письмову відповідь на цей запит Раді і депутату  ради  у термін і в порядку, які  встановлені у рішенні Ради. Термін надання відповіді на депутатський запит встановлюється в 10 календарних днів, якщо інше не було запропоновано депутатом на засіданні Ради. Депутат або група депутатів, від імені яких внесено запит, можуть звернутися в органи або до посадової особи, які дали їм відповідь на запит, за додатковими роз’ясненнями.

Відповідь на запит у разі потреби розглядається на пленарному засіданні Ради.  За результатами розгляду відповіді на депутатський запит Рада може прийняти відповідне рішення.

 

Стаття  80. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні обласної ради та тих її органів, до яких його обрано.

 

Стаття  81. Відсутність депутата на засіданнях обласної ради і тих її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Інформація про реєстрацію депутатів на ранковому засіданні та вечірньому засіданні розміщується на офіційному вебсайті обласної ради.

 

Стаття  82. Депутат, який не може взяти участь у засіданні обласної ради, повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це голову обласної ради через виконавчий апарат обласної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії.

 

Стаття  83. Депутат обласної ради може мати не більше п’яти помічників-консультантів на громадських засадах.

Положення про помічника-консультанта депутата обласної ради затверджується Радою.

 

Розділ XI. Депутатські фракції, групи

 

Стаття  84. Депутати обласної ради мають право об’єднуватися в депутатські фракції, групи, об’єднання.

 

Стаття  85. Депутатська фракція формується на партійній основі депутатами обласної ради. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою політичної партії. Кількість осіб у депутатській фракції не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій партії, сформованої з кількості осіб, обраних депутатами від відповідної політичної партії.

 

Стаття  86. Депутатські об’єднання формуються з депутатів ради для спільної роботи зі здійснення депутатських повноважень у виборчих округах. Депутатське об’єднання  складається не менш як з п’яти депутатів ради.

Повна та скорочена назва депутатських об’єднань визначається ними самостійно.

 

Стаття  87. Депутатські фракції, групи, об’єднання не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

 

Стаття  88. Порядок створення, умови вступу, виходу та роботи депутатської фракції, групи чи виключення з них, визначаються цим Регламентом і самою депутатською фракцією, групою.

 

Стаття  89.  У разі надходження до Ради письмового повідомлення на ім’я голови ради про формування депутатської фракції, групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції, групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені представляти фракцію, групу, це рішення головою засідання на пленарному засіданні ради доводиться до відома депутатів Ради.

Депутат подає заяву керівникові фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення. Керівник фракції письмово повідомляє голову обласної ради про прийняте рішення.

 

Стаття  90. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

 

Стаття  91. Депутатська фракція, група, об’єднання може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень обласної ради за рішенням зборів депутатів Ради, які виявили бажання увійти до їх складу.

 

Стаття  92. Кожне депутатське об’єднання реєструється обласною радою за поданням особи, яка очолює депутатське об’єднання. До подання додається підписане депутатами цього об’єднання письмове повідомлення про сформування депутатського об’єднання із зазначенням її назви, персонального складу, партійної належності членів об’єднання та депутатів.

 

Стаття  93. Умовою реєстрації фракції є подання на ім’я голови обласної ради і письмове повідомлення, підписане депутатами цієї фракції із зазначенням її назви, персонального складу, керівників та уповноважених представників фракції.

Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів місцевої ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

 

Стаття  94. Про зміни у складі депутатської фракції її уповноважений представник письмово повідомляє голову обласної ради. Це повідомлення підписує депутат, щодо якого воно подається, або лише повноважний представник депутатської фракції, якщо депутата виключено з фракції.

 

Стаття  95. У разі, коли склад депутатської фракції стає меншим, ніж встановлена в Регламенті кількість, діяльність такої фракції припиняється.

 

Стаття  96. Жодна депутатська фракція, група, об’єднання не має права виступати від імені обласної ради.

 

Стаття  97. За зверненням голови депутатської фракції, групи виконавчий апарат обласної ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

 

Розділ XII. Постійні комісії обласної ради

 

Стаття  98. Постійні комісії обласної ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів (у складі від 3 до 13 депутатів) для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання та здійснення контролю за виконанням рішень ради. В усіх інших випадках кількісний склад постійних комісій встановлюється шляхом прийняття окремого рішення Ради.

Утворюються такі постійні комісії обласної ради:

постійна комісія обласної ради з питань   бюджету, фінансів та цінової політики;

постійна комісія обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією;

постійна комісія обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; 

постійна комісія обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства; 

постійна комісія обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства;

постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки,  інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку;

постійна комісія обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів;

постійна комісія з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин;

постійна комісія обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій;

постійна комісія з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму.

Кількісний та персональний склад кожної постійної комісії визначається Радою.

 

Стаття  99. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за  пропозицією голови ради.

Персональний склад постійних комісій формується, як правило, відповідно до пропорційного представництва депутатів у фракціях та групах.

Депутат обласної ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій. Усі члени комісії мають рівні права.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради та заступник голови обласної ради.

 

Стаття  100. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття Радою відповідного рішення.

 

Стаття  101. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується Радою.

Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики покладаються на постійну комісію обласної ради з  питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

 

Стаття  102. У разі потреби можуть бути створені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний та керівний склад.

 

Стаття  103. Члени постійних комісій обласної ради можуть обиратися за списком без обговорення шляхом відкритого голосування.

 

Стаття  104. Постійні комісії за дорученням обласної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного розвитку, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету; вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд Ради; розробляють проєкти рішень Ради та готують висновки з цих питань; виступають на сесіях Ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

 

Стаття  105. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою та готують висновки з цих питань.

 

Стаття  106. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головуючим на засіданні і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений нею строк.

Висновки та рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються й надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Стаття  107. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Засідання постійної комісії скликається головою комісії за потреби і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

Голова комісії може прийняти рішення щодо проведення засідання комісії дистанційно у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через мережу «Інтернет», або про участь члена (членів) комісії в такому режимі у засіданні комісії.

Голосування депутатів під час проведення засідань комісії у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів здійснюється особисто за допомогою технічних засобів шляхом клікання (відмічання) спеціально визначених позначень або іншим можливим шляхом визначення результату голосування.

У разі проведення засідання комісії у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, відео-/аудіозапис проведеного засідання комісії підлягає розміщенню на офіційному вебсайті обласної ради.

Технічні питання організації проведення засідання комісії у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів покладаються на виконавчий апарат обласної ради.

 

Стаття  108. Постійні комісії є підзвітними обласній раді та відповідальними перед нею.

 

Стаття  109. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені обласної ради.

 

 

Розділ XIII. Тимчасові контрольні та спеціальні комісії обласної ради

 

Стаття  110. Обласна рада в разі потреби може утворювати тимчасові контрольні та спеціальні комісії для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

 

Стаття  111. Питання про утворення тимчасової комісії вноситься окремим пунктом до порядку денного сесії.

Рішення обласної ради про утворення тимчасової комісії повинно містити: назву комісії, завдання комісії, кількісний та персональний склад комісії, обраного обласною радою голову комісії, термін діяльності комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу обласної ради.

 

Стаття  112. Тимчасова комісія у визначений обласною радою термін подає обласній раді письмову доповідь про виконану роботу, а також підготовлені нею проєкти документів, які поширюються серед депутатів.

За наслідками обговорення результатів роботи тимчасової комісії у постійних комісіях та на пленарному засіданні обласна рада приймає щодо неї остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

 

Стаття  113. Повноваження тимчасової комісії припиняються прийняттям обласною радою остаточного рішення стосовно результатів роботи цієї комісії, а також у разі закінчення терміну повноважень Ради.

 

Розділ XІV.  Президія обласної ради

 

Стаття  114. Президія обласної ради утворюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на строк повноважень Ради.

Президія обласної ради є дорадчим органом Ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

До складу президії Ради входять голова ради, перший заступник та заступник голови ради, голови постійних комісій ради, керівники депутатських фракцій (груп).

Засідання президії скликаються у разі потреби з ініціативи голови ради.

 

Стаття  115. Порядок організації роботи президії обласної ради визначається цим Регламентом та Положенням про президію, що затверджується Радою.

 

Розділ XV. Погоджувальна рада

депутатських фракцій в обласній раді

 

Стаття  116. Погоджувальна рада депутатських фракцій у Волинській обласній  раді (далі – погоджувальна рада) створюється як дорадчий орган для оперативного розгляду питань порядку денного пленарних засідань обласної ради, черговості розгляду питань на них, вирішення інших організаційних питань роботи Волинської обласної ради.

 

Стаття  117.  До складу погоджувальної ради входять голова обласної ради, перший заступник і заступник голови обласної ради, голови депутатських фракцій в обласній раді.

У разі відсутності голови депутатської фракції в обласній раді за його дорученням у засіданні погоджувальної ради бере участь уповноважений представник депутатської фракції в обласній раді.

 

Стаття  118.  Головує на засіданнях погоджувальної ради голова обласної ради, а в разі його відсутності – перший заступник або заступник голови обласної ради, який здійснює  повноваження голови обласної ради.

 

Стаття  119.  У засіданнях погоджувальної ради можуть брати участь:

 • голови постійних комісій обласної ради, голова тимчасової контрольної комісії обласної ради, якщо на засіданні погоджувальної ради розглядаються питання, віднесені до повноважень такої комісії;
 • відповідальні працівники виконавчого апарату обласної ради, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення проведення погоджувальної ради та пленарних засідань обласної ради.

 

Стаття  120. Засідання погоджувальної ради скликаються у разі потреби головою обласної ради, а в разі його відсутності – першим заступником голови ради, у разі відсутності першого заступника голови ради – заступником голови обласної ради, який здійснює повноваження голови обласної ради.

 

Стаття  121. Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань.

 

Стаття  122. Погоджувальна рада приймає рішення, які мають дорадчий характер.

 

Стаття  123. Про прийняті погоджувальною радою рішення головуючий на початку пленарного засідання обласної ради інформує депутатів.

 

 

 

Розділ XVІ. Здійснення радою та

її органами контрольних функцій і повноважень

 

Стаття  124. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень безпосередньо або через створені нею постiйнi комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень, контроль у частині делегованих обласній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством. 

Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова. Питання про хiд виконання рішень Ради в разі потреби включаються до порядку денного сесії ради.

Рішенням Ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну постійну комiсiю Ради. Рішення одразу після прийняття, але не пiзнiше 3-денного строку після закриття сесії ради, передаються до вiдповiдних постійних комiсiй.

 

Стаття  125. Обласна державна адміністрація підзвітна Раді у виконанні обласних програм соціально-економічного і культурного розвитку, обласних цільових програм з інших питань, обласного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих обласною радою, та у виконанні рішень Ради з цих питань.

Після заслуховування звіту обласної державної адміністрації Рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення Рада приймає вiдповiдне рішення.

Рада згідно з чинним законодавством може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові обласної державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обласній раді обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові обласної державної адміністрації висловили не менш як дві третини депутатів від загального складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови обласної державної адміністрації.

 

 

Розділ XVIІ. Порядок формування виконавчого апарату обласної ради

 

Стаття  126. Виконавчий апарат ради утворюється відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються Радою за поданням її голови.

Виконавчий апарат обласної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та іншими законодавчими актами.

Стаття  127. Працівники виконавчого апарату обласної ради призначаються на посади, переводяться на інші посади та звільняються розпорядженнями голови обласної ради відповідно до чинного законодавства.

Радники і помічники  голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради,  заступника голови обласної ради  призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженнями голови обласної ради.

 

Стаття  128. У виконавчому апараті обласної ради створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується головою обласної ради.

 

Розділ XVIІІ. Перша сесія обласної ради наступного скликання  

    

Стаття  129. Першу сесію новообраної обласної ради скликає Волинська обласна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до закону.

 

Стаття  130. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів.

З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. До обрання тимчасової президії пленарне засідання Ради веде голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови ради. Першим на пленарному засіданні ради головує представник партії, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах.

 

Стаття  131. На розгляд Ради вноситься питання про обрання голови обласної ради.

 

Стаття  132. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог закону та цього Регламенту.

Обраний голова Ради має право оголосити перерву в засіданні Ради для внесення пропозицій щодо кандидатур для обрання на посаду першого заступника, заступника голови обласної ради.

 

Стаття  133. Протокол та рішення першої сесії, прийняті після обрання голови Ради підписує новообраний голова обласної ради. Рішення про оголошення інформації про підсумки виборів депутатів обласної ради підписується головою обласної територіальної виборчої комісії.

 

Стаття  134. Проєкти рішень, внесені на розгляд та не розглянуті обласною радою попереднього скликання, вважаються знятими з розгляду і не розглядаються обласною радою нового скликання, за винятком тих проєктів рішень, що були розглянуті на засіданнях відповідних постійних комісій Ради, а також, коли суб’єкт подання повторно, протягом одного місяця після набрання повноважень радою нового скликання, внесе пропозицію щодо включення до переліку питань на розгляд ради того чи іншого питання.

 

Розділ ХІХ. Порядок підготовки та розгляду обласною радою проєктів регуляторних актів

 

Стаття  135. Обласна рада затверджує річний план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів (далі – план), який повинен містити визначення видів та назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів.

Пропозиції щодо формування плану подаються обласній раді до 1 грудня поточного року.

План на наступний календарний рік затверджується, як правило, в кінці календарного року на наступний.

 

Стаття  136. Затверджений план, а також зміни до нього, оприлюднюються шляхом опублікування в друкованому засобі масової інформації та шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційному вебсайті обласної ради в мережі Інтернет не пізніше як у 10-денний строк після його затвердження.

Якщо обласна рада готує або розглядає проєкт регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану, то відповідні зміни до плану повинні бути внесені не пізніше 10 робочих днів з дня початку підготовки проєкту або з дня внесення його на розгляд до обласної ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проєкту.

Планування діяльності обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи та Регламенту обласної ради.

 

Стаття  137. До кожного проєкту регуляторного акта розробником додається аналіз регуляторного впливу.

У разі внесення на розгляд сесії обласної ради проєкту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу постійна комісія обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – відповідальна постійна комісія) приймає рішення про направлення проєкту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, які внесли цей проєкт.

 

Стаття  138. Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проєкт регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюються шляхом опублікування в друкованому засобі масової інформації та шляхом розміщення на офіційному вебсайті обласної ради. Зміст повідомлення про оприлюднення проєкту повинен відповідати вимогам, визначеним статтею 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Стаття  139. Кожен проєкт регуляторного акта, що внесений на розгляд до Волинської обласної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідальна постійна комісія, у термін не більше 15 робочих днів з дня подання проєкту, забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акта, який разом з цим проєктом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі – пропозиції уповноваженого органу).

На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проєкт регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії відповідної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проєкту та пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону. У випадках, визначених частиною другою статті 33 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу.

 

Стаття  140. Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проєкту регуляторного акта у Волинській обласній раді (далі – головна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

При представленні на пленарному засіданні сесії Ради проєкту регуляторного акта, голова відповідальної постійної комісії доповідає про висновки цієї постійної комісії щодо відповідності проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також про пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

 

Стаття  141. Ініціатор (розробник) проєкту регуляторного акта з числа органів державної влади забезпечує виконання заходів з відстеження результативності прийнятих Радою регуляторних актів, готує звіт про відстеження результативності цих регуляторних актів та не пізніше як у 10-денний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює його у друкованих засобах масової інформації або шляхом розміщення на офіційному вебсайті обласної ради.

 

Стаття  142. Обласна рада заслуховує щорічний звіт голови ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом обласної ради.

 

Розділ ХХ. Порядок подання та розгляду електронних петицій

 

Стаття  143. Громадяни можуть звернутися до Волинської обласної ради з електронними петиціями через сервіс «Місцеві електронні петиції» вебплатформи «Єдина платформа місцевої електронної демократії».  

 

Стаття  144. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Волинській обласній раді, визначається шляхом затвердження обласною радою рішення з цього питання.

 

 

Розділ XXI. Прикінцеві положення

 

Стаття  145. У разі потреби впродовж своїх повноважень обласна рада може вносити зміни та доповнення до цього Регламенту у зв’язку із можливими змінами у правових нормах прийнятих законів та підзаконних нормативно-правових актів, а також з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

  Зробити звернення

  Поля відмічені зірочкою обов'язкові.

  П.І.Б. :*

  Адреса :*

  Телефон :

  Звернення :*

  Прошу надати мені відповідь у визначений законом строк у такій формі.

  Електронною поштоюПоштою

  Поштою :*

  Електронною поштою :*